+45 70 605 905 info@caveit.dk
Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår
CAVE IT salgs- og leveringsvilkår
Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af CAVE IT’s sælger er først bindende for CAVE IT, når den er godkendt af CAVE ITs ledelse.

Udstilling af varer på CAVE IT’s hjemmeside er ikke et tilbud, men opfordring til at gøre tilbud. Der er først indgået en bindende aftale, når du modtager en ordrebekræftelse.

2. Priser:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. CAVE IT’s priser fremgår af CAVE IT’s til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af CAVE IT som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance. 

3. Betaling: 
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. CAVE IT er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden. 

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på CAVE IT, som ikke er skriftligt anerkendt af CAVE IT og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til CAVE IT, som om levering var sket til aftalt tid. CAVE IT kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

4. Ejendomsforbehold:
CAVE IT forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering:
Levering sker ab lager CAVE ITs adresse, eller CAVE IT’s underleverandørs adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af CAVE IT til enhver tid gældende prisliste. 

Leveringstiden er fastsat af CAVE IT efter CAVE IT’s bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse. CAVE IT kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

CAVE IT leverer til hele verden – kontakt os for specifikke fragt- og gebyrtakster

6. Bestillingsfejl: 
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på PC og Notebooks kan ikke annulleres og tages ikke retur.

CAVE IT forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 10% af fakturaværdien, dog min. kr. 150,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

7. Produktinformation: 
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for CAVE IT.

8. Produktændringer: 
CAVE IT forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Reklamation:
Kunden skal ved levering kontrollere varen. For at kunne påberåde sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal kunden straks efter, at denne har opdaget manglen, reklamere herom til CAVE IT, dog senest 10 dage fra fakturadato.
Ved reklamation skal kunden kontakte CAVE IT på mail via info@caveit.dk
Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager. Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel. CAVE IT forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamation derfor ikke kan accepteres.

10. Garanti:
Garantier på produkter udstedes af de respektive producenter. CAVE IT udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive producenters garantibetingelser.

11. Immaterielle rettigheder: 
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og CAVE IT er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder. 

12. Mangler og reklamation: 
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give CAVE IT skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. CAVE IT kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden CAVE IT skriftlige samtykke fritager CAVE IT for enhver forpligtelse. Såfremt CAVE IT anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til CAVE IT i original emballage. 

CAVE IT forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Såfremt CAVE IT har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

CAVE IT forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis CAVE IT finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil CAVE IT foretage en evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.
13. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor CAVE IT kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. CAVE IT erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og CAVE IT hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. CAVE IT er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

CAVE IT er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. 

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort CAVE IT opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

14. Produktansvar: 
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: CAVE IT er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af CAVE IT leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes hans fejl eller forsømmelse. 

15. Transport af rettigheder og pligter: 
CAVE IT er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. Tvister: 
Enhver tvist mellem CAVE IT og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som værneting